• Nieuws Bayards
  • Vacatures
  • Over ons
  • Contact
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bayards Aluminium Constructies B.V., BAC_AIV_20170201.1

 

Definities

Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier betreffende de levering van Goederen en/of Diensten zoals bevestigd in een Order, raamovereenkomst, overeenkomst van opdracht of andere overeenkomst niet zijnde een arbeidsovereenkomst.

Order: De schriftelijke bestelling of opdracht door Opdrachtgever met alle bijvoegselen en schriftelijke bevestigingen met eventuele, door de Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk goedgekeurde, wijzigingen.

Correspondentie: Alle schriftelijke communicatie waaronder pakbonnen, facturen en orderbevestigingen.

Derden: Een ander dan Opdrachtgever of Leverancier.

Documentatie: Certificaten, tekeningen, modellen, datasheets, handleidingen, specificaties en/of overige documenten.

Leverancier: De rechtspersoon, natuurlijk persoon of het bedrijf met wie Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.

Opdrachtgever: De gebruiker van deze voorwaarden: Bayards Aluminium Constructies B.V., Veerweg 2, 2957 ZG, te Nieuw-Lekkerland en elke gelieerde onderneming.

Prijs: De prijs of prijzen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

Goederen/Diensten: De te leveren goederen en/of te verlenen diensten genoemd in de Overeenkomst inclusief bijbehorende software en gespecificeerde Documentatie.

 

1.         Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen en Overeenkomsten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 

2.         Correspondentie

In alle Correspondentie moeten minimaal de referentienummers van de Opdrachtgever (ordernummer, projectnummer en datum van de Order) worden vermeld.

 

3.         Overeenkomsten/Orders/ Wijzigingen

1.Overeenkomsten, Orders, eventuele wijzigingen of aanvullingen hierop, alsmede andere afspraken, zijn slechts bindend, indien en voor zover deze door Opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd. Opdrachtgever is slechts gehouden om de door haar bestelde Goederen en/of Diensten, zoals beschreven in de Order, af te nemen.

2.Leverancier kan een offerte niet herroepen na plaatsing van de Order, ook niet indien de Leverancier een mededeling heeft gedaan dat zijn offerte vrijblijvend is.

3.In het geval van één of meer onmiskenbare fouten in de Order raadpleegt Leverancier de Opdrachtgever voordat hij met de uitvoering van dat deel van de Order begint.

 

4.         Prijs

De overeengekomen Prijs voor de Goederen en Diensten is vast inclusief invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten maar exclusief BTW en luiden in EURO (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.         Verzekering

Alle risico’s gedurende vervaardiging, beproeving, levering van Goederen en uit te voeren Diensten zijn voor de Leverancier. De Leverancier zorgt voor adequate dekking van al deze risico’s.

 

6.         Verzendinstructies

De Leverancier dient steeds bij Goederen een volledige paklijst en/of vrachtbrief te zenden. Documentatie kan een ander afleveradres hebben dan de Goederen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor Goederen en Documentatie te weigeren indien niet aan bovenstaande bepalingen wordt voldaan.

 

7.         Verpakking, Transport en Opslag

1. De Leverancier zal alle Goederen op een dermate deugdelijke wijze verpakken, beveiligen en beschermen zodat schade tijdens transport en/of opslag wordt voorkomen.

2. Zonder inbreuk te doen op het gestelde in lid 1 zal de Leverancier verpakkingsmateriaal gebruiken dat zo min mogelijk belastend is voor het milieu.

3. De verpakking dient in ieder geval te voldoen aan ISPM15 of equivalent.

4. Leverancier zal alle herkenningstekens, teksten of etiketten op de Goederen en verpakking van de Goederen aanbrengen overeenkomstig van toepassing zijnde wet- en regelgeving en eventuele instructies van Opdrachtgever. Leverancier ziet erop toe dat de in de eerste volzin genoemde tekens duidelijk zichtbaar zijn teneinde de Goederen te kunnen stapelen voor transportdoeleinden.

5. Leverancier is aansprakelijk voor schade ontstaan door ontoereikende verpakking alsmede voor schade aan de Goederen veroorzaakt door of tijdens bewaring, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever.

 

8.         Leveringen

1. Leveringen geschieden uitsluitend DAP (binnen Europese Unie) en DDP (buiten Europese Unie) afleveradres (volgens INCOTERMS geldend op de datum van de Overeenkomst) zoals is  vermeld in de Order tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De levertijd geldt zoals schriftelijk overeengekomen en bevestigd in de Overeenkomst of Order. De levertijd geldt als een fatale termijn.

3. Leverancier stelt Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van een eventuele (dreigende) vertraging van de levering, met opgaaf van redenen voor deze vertraging.

4.Indien Leverancier zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de Goederen/Diensten in delen levert of in zijn geheel eerder dan op de overeengekomen leverdatum, kan Opdrachtgever deze Goederen/Diensten retourneren voor rekening en risico van Leverancier.

5. Indien de Leverancier niet, niet tijdig, niet geheel of niet conform de Overeenkomst of Order levert, heeft de Opdrachtgever het recht om:

a) de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, óf

b) de Leverancier een termijn te gunnen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;

6. Daarenboven heeft de Opdrachtgever te allen tijde het recht een eventueel overeengekomen gefixeerde schadevergoeding op te eisen, waarvan hoogte en tijdstip van ingang in de Overeenkomst worden bevestigd; alles onverminderd het recht om alle schade en kosten op de Leverancier te verhalen.

 

9.         Diensten

1. Leverancier garandeert dat Diensten worden uitgevoerd door daartoe opgeleid, gekwalificeerd, gediplomeerd en geautoriseerd personeel met inachtneming van voorschriften inzake Arbo, Veiligheid en Milieu.

2. Indien na bevestiging van een Overeenkomst of na plaatsing van een Order, Opdrachtgever aanvullende wensen indient of eisen stelt die de verplichtingen van Leverancier voortvloeiend uit de Overeenkomst of Order aantoonbaar verzwaren of uitbreiden, welke additionele werkzaamheden Leverancier bij sluiten van de overeenkomst niet had kunnen of moeten voorzien, is er sprake van meerwerk.

3.Indien Leverancier verwacht vanwege meerwerk aantoonbaar meer kosten te moeten maken, zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4.Voordat Leverancier begint met de uitvoering van het meerwerk, dient zij voor dit specifieke meerwerk een offerte in bij Opdrachtgever. Leverancier zal daarbij geen andere of aanvullende voorwaarden stellen dan overeengekomen in de oorspronkelijke opdracht. Leverancier start pas met uitvoering van meerwerk nadat Opdrachtgever het meerwerk en bijbehorende opgave van kosten schriftelijk heeft goedgekeurd door middel van een Order.

 

10.       Ontvangst /Acceptatie/Inspecties /Afkeuring

1. In ontvangstneming / oplevering noch betaling van Goederen en Diensten houdt aanvaarding in. Indien mocht blijken dat de Goederen of uitvoer van Diensten niet overeenstemmen met de Overeenkomst of Order, specificaties en/of tekeningen, dan wel de hierin omschreven eisen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst of Order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de wettelijke rechten van de Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gemachtigde Derde heeft te allen tijde het recht de geleverde Goederen en/of Diensten te inspecteren of testen. Leverancier zal hier volledig aan meewerken en alle benodigde informatie, voorzieningen en gereedschappen beschikbaar stellen en toegang verschaffen tot de locatie van inspectie of afname. Kosten voor inspecties en tests zijn voor rekening van Leverancier, behalve kosten van (medewerkers of hulppersonen van) de Opdrachtgever.

3. Bij afkeuring van geleverde Goederen of Diensten, heeft de Opdrachtgever het recht om de Leverancier alle hierdoor ontstane kosten (vrachtkosten voor het retourneren, inspectiekosten, reiskosten etc.) in rekening te brengen.

4. Indien binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Goederen een bericht naar Leverancier is uitgegaan van niet-acceptatie, wordt de eigendom geacht niet te zijn overgegaan naar de Opdrachtgever.

 

11.       Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid

1. Alle door Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, andere documenten (zowel hardcopy als elektronisch) en/of zaken blijven het (intellectueel) eigendom van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Deze tekeningen, berekeningen, andere documenten en/of zaken mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoer van de Overeenkomst en niet aan Derden worden verstrekt tenzij expliciet schriftelijk anders is afgesproken.

2. Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal de Leverancier en/of diens hulppersonen of Derden die conform art. 12 van deze voorwaarden bij de Overeenkomst of Order zijn betrokken, het bestaan en de inhoud van een Overeenkomst of zakenrelatie tussen Opdrachtgever en Leverancier en alle informatie voorafgaand aan of voortvloeiend uit een offerteaanvraag of een Overeenkomst niet openbaar maken, waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen het delen van zaken, modellen, foto’s en promotiemateriaal, ongeacht de al dan niet kennelijke vertrouwelijkheid ervan en ongeacht de vraag of de informatie reeds eerder in het publieke domein is gebracht door wie dan ook.

3. De Leverancier garandeert dat het afgeleverde Goed vrij is van iedere bijzondere last of beperking die de             Opdrachtgever niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever van iedere aanspraak ter zake.

4. De Leverancier verleent Opdrachtgever – in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, waaronder mede begrepen technische informatie, programmatuur en Documentatie – een niet- exclusief, kosteloos en overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik door of ten behoeve van Opdrachtgever in de ruimste zin des woords.

 

12.       Uitbesteding aan Derden

Opdrachtgever en Leverancier mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de ander aan Derden overdragen.

 

13.       Facturen

Facturen dienen via een door Opdrachtgever aangegeven communicatiemedium te worden ingezonden naar Opdrachtgever en dienen te voldoen aan Artikel 2: Correspondentie. Wordt niet voldaan aan de eisen van facturatie, dan kan de factuur niet in behandeling worden genomen.

 

14.       Betaling

1. De betaling zal geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de correcte factuur, ontvangst en acceptatie van de Goederen of Diensten volledig verricht en goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 1, gaat Opdrachtgever enkel over tot betaling van facturen voor meerwerk indien Leverancier heeft gehandeld conform art. 9 lid 3 en 4 van deze voorwaarden.

 

15.       Garantie

1. Het afgeleverde Goed of de uitgevoerde Dienst moet aan de Overeenkomst beantwoorden. Zij dient de eigenschappen te bezitten, die op grond van de Overeenkomst te verwachten zijn, vrij zijn van gebreken en geschikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

2. De Leverancier is gehouden om op de eerste aanzegging van de Opdrachtgever ofwel geleverde Goederen te vervangen ofwel tot volledig herstel van deze Goederen over te gaan, zulks ter keuze van Opdrachtgever, indien binnen een tijdsverloop van 18 maanden na inbedrijfstelling of uiterlijk 36 maanden na levering, materiaal-, arbeids- en/of constructiefouten worden geconstateerd, tenzij deze het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. In geval van niet-nakoming hiervan door de Leverancier, heeft de Opdrachtgever het recht voor rekening van de Leverancier het nodige te verrichten of door Derden te doen verrichten.

 

 

 

16.       Aansprakelijkheid

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde Goederen of door uitvoering van de Diensten ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde Goederen of uitgevoerde Diensten, zulks volgens de bovengenoemde garantie alsmede volgens de regels van het Nederlands burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit maar is niet gelimiteerd tot schade door overschrijding van de levertijd, schade aan eigendom van Derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade, schade die bij de Opdrachtgever of bij Derden ontstaat, opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier, diens onderleverancier(s) of personeel. De Leverancier zal Opdrachtgever ter zake van aansprakelijkheid jegens Derden hierdoor vrijwaren en zal Opdrachtgever zo nodig schadeloos stellen.

 

17.       Rechtskeuze

1.Op de Overeenkomst en nadere Orders ter uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van CISG (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

2. Voor alle uit de Overeenkomst of Order voortvloeiende geschillen is de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in eerste instantie bevoegd, voor zover het geschil de bevoegdheid van de Kantonrechter te boven gaat.